Algemene voorwaarden

Voor het fietsenschuurtje zijn de algemene levering- en betalingsvoorwaarden BOVAG Tweewielerbedrijven van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Tweewielerbedrijven, zijn tot stand gekomen in overleg met

de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ)

van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per september 2006. De CZ stelt het op prijs

indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en

scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;

de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij

wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler

dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel

onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel

onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of

onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen

en schadetaxaties, elk afzonderlijk

of tezamen aangeduid als werkzaamheden;

de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren

daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren

van werkzaamheden;

de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en

toebehoren wordt verstrekt;

b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/

scooter/bromfiets/snorfiets of het

BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;

c. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien

een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De

aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde

termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts

geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft

het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

Artikel 2 De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een

schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een

schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

– de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beide met

eventuele toebehoren;

– de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs

een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

– de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de levering

van die tweewieler;

– de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;

– een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever

optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);

– de wijze van betaling.

Artikel 4 Prijswijzigingen/stijgingen

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in

de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te

allen tijde doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens

prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen

in de niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na

kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van

de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding

dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper de

verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien

de verkoper binnen een termijn van drie weken de tweewieler nog niet geleverd heeft, heeft de

koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden

te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte

zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke

leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van

een vast overeengekomen leveringstermijn van de tweewieler heeft de koper het recht zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of

vergoeding te verlangen van de geleden

schade.

3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de

verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op

ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een

vermoedelijke

leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie

weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt

niet binnen drie weken te kunnen leveren.

4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een

blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen

schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming

van deze overeenkomst, maar niet

nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze

annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze

schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het

sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien dagen deze

schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat

hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer

doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding

is een

schuld in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment

van betaling is overeengekomen.

De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een

tweewieler in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte

tweewieler (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper

verkoopt, indien de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond

van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in

eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven

verzekeringen

met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen

geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde

tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de

koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart

de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in

verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8 Het risico van de tweewieler

De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De

eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering

daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan

geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is de

in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening.

Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook

ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van

de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden

uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven prijs

en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn

overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens

met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur

contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. Indien het

reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij

benadering opgegeven prijs tevens:

* bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te

worden overschreden; of

* bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden

overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de

meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met

inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur

voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de

reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de

nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht

op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn

geheel voldoet;

– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan

dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de

reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur

kan het retentierecht ook uitoefenen

indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de

Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur kan het

retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft

gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOVAG TWEEWIELERBEDRIJVEN

drukversie: januari 2009

GARANTIE

Artikel 12 Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder

het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die

een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde

heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel

13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal

worden voorzien.

Artikel 13 Garantie op tweewielers

1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de

fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.

2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af

te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door

BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde

voorwaarden. De verkoper

verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte

fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte tweewieler € 250,- of meer bedraagt.

De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste

volzin, bij de verkoop van

een gebruikte scooter, snorfiets of bromfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 1/2

is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de tweewieler. De verkoper verleent, behoudens

schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte motorfiets BOVAG

Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 35% is van de oorspronkelijke cataloguswaarde en

minimaal € 3000,- bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer BOVAG Garantie

verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische

Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese

Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

Artikel 14 BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem

aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, snorfietsen, scooters en bromfietsen

en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden en bij alle motorfietsen en de

daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden, in beide gevallen te bepalen

vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie

omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van

de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan

banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet

conform fabrikant voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden

niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke

schadevergoeding.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur

daarvan in kennis stelt;

b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in

verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een

beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot

onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de

door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan

worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens

lid van BOVAG Tweewielerbedrijven te zijn.

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk

is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil

zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk

gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15 Betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij

het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling

is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is

overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is verkoper/

reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks

te rekenen één maand na het overeengekomen

moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het

resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als

gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een

voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting

tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de

verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten

omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle

kosten die de verkoper/ reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs,

deurwaarders

en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde

bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag,

tenzij koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan

aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is

afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen

conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.

6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien

zulks bij de reparatieopdracht

uitdrukkelijk

is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons

eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 16 Bemiddelingsregeling

Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG

Tweewielerbedrijven klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler, of over de uitvoering

van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te

wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot

BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr. 0900 2692268 (35 eurocent/minuut). Dit

met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe tweewieler deze

bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is als niet door de koper wordt geageerd op basis

van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe tweewieler afgegeven garantie. Tevens is deze

bemiddelingsregeling slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG

Garantie. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te

lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze

bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de

prijs van verwerkte materialen, een en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende

werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 17 Geschillenregeling

1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever en de

leden van BOVAG Tweewielerbedrijven. Zij is voorts alleen van toepassing op:

a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, tenzij door de koper wordt

geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler afgegeven garantie.

b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij koper niet

uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs van de

gebruikte motorfiets mag hierbij niet minder zijn dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde

en dient minimaal € 3000,- te bedragen. De koopprijs van de gebruikte bromfiets, scooter en

snorfiets mag hierbij niet minder bedragen dan de helft van de catalogusprijs in het bouwjaar van

de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan € 250,-.

c. de overeenkomst waarop de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAGreparatie-

en onderhoudsgarantie van toepassing is.

2. Is de in artikel 16 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever niet

de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil aanhangig maken bij

de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP

te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld

door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de

bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig te

maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie

maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de

Geschillencommissie aanhangig te maken.

3. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/opdrachtgever om het geschil door de

rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Tweewielers

gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of

niet ontvankelijk verklaart. Indien koper/opdrachtgever de zaak aan de Geschillencommissie

Tweewielers heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de

Geschillencommissie Tweewielers ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.

4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar

geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat

reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de

behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd Voor meer informatie hierover raadpleeg

http://www.sgc.nl of informeer bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken, waarvan het

adres in lid 2 staat vermeld. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de

kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan

de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Tweewielers oordeelt dat

de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.

5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers is de koper/

opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.

6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer

dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is

gedaan (zie laatste zin lid 3).

7. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het

bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen

en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is

gegaan De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 450,-

tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 450,- per geschil,

keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 450,- uit aan koper/opdrachtgever.

Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen,

waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

8. De garantstelling bedoeld in lid 7 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval

van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert BOVAG

alleen een bedrag tot maximaal € 450,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/

opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers, voordat

van een dergelijke situatie

sprake is.

Artikel 18 Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden,

zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het

BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten

opzichte van BOVAG.

Artikel 19 Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door

verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van

deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens

koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product

informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing

wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd